Izabela Lorenz  

„Agresja i przemoc w szkole”

 

         Zagadnienia i problemy związane z agresją i przemocą w szkołach to ostatnio temat bardzo aktualny, wzbudzający wiele emocji. Duża eskalacja negatywnych zachowań i coraz bardziej niepokojących trudności wychowawczych sprawiła, że do dyskusji o tym < jak to zmienić? > zaangażowało się wiele środowisk.

         NSZZ „SOLDARNOŚĆ” zainicjował zorganizowanie kilkunastu konferencji regionalnych, których celem było zdiagnozowanie  problemu i zaplanowanie działań naprawczych w środowisku lokalnym. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie przedstawiciele regionów podzielą się na konferencji ogólnopolskiej.

         Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska zorganizowała 29 października br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 konferencję nt. „Agresja i przemoc w szkole.” Ideą tego spotkania było wzbogacenie wiedzy pedagogów, psychologów i nauczycieli uczących w różnych typach  szkół. Wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałaniu negatywnym zachowaniom młodzieży, konstruowanie właściwych programów profilaktycznych i wychowawczych spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Do wspólnej dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk związanych z oświatą.

         Pani profesor Irena Obuchowska przedstawiła problematykę zachowań agresywnych w ujęciu teoretycznym. Podkreśliła znaczenie postaw nauczycieli w modelowaniu zachowań uczniów. Mówiła o tym, że niebagatelne znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia odgrywa pozytywny przykład wychowujących, z którymi dzieci i młodzież spotykają się w rodzinie i szkole. Zwróciła uwagę na to, iż często przyczyną negatywnych zachowań uczniów jest nuda!

         Pani Stanisława Borowczyk z ODN „Altheia” poruszyła problem budowania programów wychowawczych wokół określonych wartości. Odwołując się do podstawy programowej i przepisów prawa oświatowego wskazała możliwości osobowego rozwoju ucznia w ujęciu pedagogiki personalistycznej.

         Dyrektor PPP nr 2 w Poznaniu, pan Piotr Wiliński podkreślił znaczenie zasad i reguł w budowaniu właściwych relacji szkolnych, zachowaniu ładu i dyscypliny w szkole. Odwołując się do „codzienności szkolnej” ukazał jakie konsekwencje może spowodować nieprofesjonalne tworzenie, wdrażanie i egzekwowanie reguł.

         Z dużym zainteresowanie zostały przyjęte wyniki badań przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, dotyczące zachowań ryzykownych młodzieży gimnazjalnej, które przedstawiła i omówiła pani st. wiz Mirosława Abreu-Diaz.

         Przykład konkretnych rozwiązań systemowych na przykładzie miasta i gminy Rogoźno został przedstawiony przez panią dyrektor PPP Marię Stachowiak. System profilaktyki, który realizowany jest przez wszystkie podmioty funkcjonujące w gminie, powoduje pozytywne zmiany w zachowaniach młodzieży a także integruje środowisko lokalne.

         Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, kom. Alicja Godyla i kom. Krzysztof Kluczyński omówili procedury postępowania w przypadku popełnienia przestępstwa w szkole oraz doświadczenia  policji ze współpracy z placówkami oświatowymi.

         Podczas dyskusji pojawiło się kilka ważnych wniosków i sugestii:

 

1.     Utworzenie specjalistycznej grupy interwencyjnej, która wspierałaby szkołę w sytuacjach kryzysowych.

2.     Opracowanie i wdrożenie programów wspierających nauczycieli, którzy doświadczają problemów zawodowych związanych z np. wypaleniem zawodowym, agresją.

3.     Propozycja utworzenia centrum – stałego punktu konsultacyjnego dla nauczycieli. W centrum specjaliści oferowaliby swoją pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, inspirowali do podejmowania określonych działań.

4.     Tworzenie klas terapeutycznych, wspieranych w szczególny sposób przez terapeutów, psychologów i pedagogów. Wspieranie nauczycieli pracujących w tych klasach w tworzeniu programów wyciszających  niepokojące zachowania uczniów oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy i nauki. Nauczyciele tacy powinni otrzymywać dodatek za trudne warunki pracy!

5.     Tworzenie klas o mniejszej liczebności, aby każdy pojawiający się problem był zdiagnozowany i rozwiązany zanim się nasili.

6.     Nuda sprzyja rozwojowi negatywnych zachowań, dlatego należy przygotować atrakcyjną ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych oraz zabezpieczyć odpowiednią bazę i środki.

 

Kilka zdjęć z konferencji

 

Wnioski te zostaną przekazane na konferencji ogólnopolskiej. Uczestnicy spotkania wskazali również na konieczność organizowania systematycznych spotkań o tej tematyce.